Stichting Emissie Informatie Centrum (EIC)

Stichting Emissie Informatie Centrum (EIC)

 

Stichting Emissie Informatie Centrum houdt zich al bezig met emissies en emissierechten vanaf 1996, zowel op Nationaal als wel Internationaal niveau.
Stichting E.I.C. geeft gevraagd en ongevraagd advies over de vorm en inhoud van implementatie van Europees emissiebeleid in Nederlandse wetgeving.
Zij beoogt daarmee een evenwichtige verdeling van emissierechten, in kansen en verplichtingen, over de verschillende emissiesectoren te bewerkstellingen.

Zij becommentarieert de overheid in haar klimaataanpak, haar duurzaamheid beleid en in de uitvoering van hernieuwbare grondstoffen.
Is kritisch over het verloop van de LCA cyclus benchmark profielen en de aanpak van de ETS systematiek.
Anderzijds heeft zij oog voor tegenstrijdigheden in de ontstane Nederlandse energie problematiek door gaswinning en het klimaatverdrag. 

Daarnaast werkt en participeert zij met partners aan een nieuwe juridische economische energie en emissie organisatie vorm. Die de zgn. ‘avoided emissions’ exploiteert namens de nieuwe eigenaren.  van gecertificeerde en geclassificeerde ‘avoided emissions’  De nieuwe organisatie vorm doet dat Internationaal
in de breedste zins des woords, in bestaande en nieuwe markten en sectoren.

Vanaf 2012 zal de markt van vermeden en voorkomen emissies fors groeiende zijn t.o.v. reductie emissies die in volume afnemen door vervanging
of vernieuwing van installaties. Het vermijden of voorkomen van emissies heeft betrekking op sectoren als ‘kleine’ industrie (incl. windmolens,
zonnepanelen en bio-centrales, transport (incl. biobrandstof), gebouwde omgeving, landbouw, infrastructuur, EU-subsidies personeel, en overig.

Tevens zal begin 2014 het EU beleid voor 2013-2020 en het pakket maatregelen voor 2030 worden gepresenteerd,
incl. de set aside van 900 miljoen ton emissies.

Duidelijk is dat de EU doelstellingen m.b.t. het sectoraal ‘industrieel’ gedeelte, uitgewerkt in het ETS systeem 2005-2012, zal worden bijgesteld.
Daarmee zal het primaire doel (duurzaamheid en hernieuwbaarheid) de rode draad vormen in sectoraal breder verband.
Dat heeft uiteraard consequenties voor de nieuwe eigenaren.


 

Emission Information Center Foundation ( EIC )

 

Emission Information Center Foundation has been involved with emissions and emission allowances from 1996,both at national as well international level.
Foundation EIC give solicited and unsolicited advice about the form and content of the implementation of European emissions policy in Dutch law.
It seeks to bring balance in emission rights, opportunities and obligations of the various emission sectors.

She comments on the government in its climate action, its sustainability policy and in the implementation of renewable raw materials.
Is critical of the conduct of the LCA cycle benchmark profiles approach the ETS system. On the other hand it has an eye for inconsistencies in the Dutch energy problems resulting from gas production and the climate .

In addition, working with partners and participates to a new legal economic energy and emission organizational form, that the so-called "avoided emissions" operates on behalf of the new owners of certified and classified emissions.
The new organizational form that does internationally in the broadest sense of the word, in existing and new markets and sectors .

From 2012 the market will be prevented and avoided emissions are growing strongly relative reduction in emissions volume decrease substitution
or replacement of equipment. Avoiding or preventing emissions covers sectors such as 'small' industry (including wind, solar and bio - power plants, transportation (including biofuels ), built environment, agriculture, infrastructure, EU grants personnel, and others.

It will also EU policy for 2013-2020 and the package of measures for 2030 are presented, including the set-aside of 900 million tons of emissions in early 2014.

It is clear that the EU's objectives for the sector 'industrial' part, elaborated in the ETS system, 2005-2012, will be adjusted. This will be the primary goal ( sustainability and renewability) the common thread in sectoral broader context. That obviously has implications for the new owners.