Extra verplichtingen voor energiezuinigheid in 2014

 

Nieuwe woningen moeten vanaf 2014 een E-peil van 60 of lager halen. Deze verlaging van het maximale E-peil geldt voor projecten met een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2014. In 2013 was het maximale E-peil nog E70.
Eveneens vanaf 1 januari 2014 moeten verschillende constructiedelen beter worden geïsoleerd. Voor vensters verstrengt de maximale U-waarde van 2,20 naar 1,80, voor beglazing van 1,30 naar 1,10, voor daken of plafonds van 0,27 naar 0,24, voor de buitenmuren van 0,32 naar 0,24, voor vloeren van 0,35 naar 0,30 en voor deuren en poorten van 2,20 naar 2,00. Voor de spouwmuur bij voorbeeld komt dit neer op 3 à 4 cm extra isolatiedikte. De maximale netto-energiebehoefte blijft wel ongewijzigd op 70 kWh/m2.

Bovendien moeten nieuwe woningen vanaf 1 januari 2014 een minimumhoeveelheid hernieuwbare energie opwekken. De opdrachtgever kan kiezen uit één van de volgende maatregelen: de plaatsing van een zonneboiler of van fotovoltaïsche panelen of van warmtepompen of de toepassing van biomassa als hoofdverwarming of de aansluiting bij stadsverwarming- of koeling of de participatie in een nieuw project met hernieuwbare energie binnen de provincie. Voor elke maatregel gelden een aantal kwaliteitsvoorwaarden om te garanderen dat het systeem op een voldoende efficiënte wijze hernieuwbare energie produceert. Zo wordt aan warmtepompen een seizoensprestatiefactor van meer dan vier opgelegd. Ook een combinatie van maatregelen is mogelijk op voorwaarde dat minstens 10 kWh per jaar energie per m² bruikbare oppervlakte uit hernieuwbare energiebronnen wordt gehaald.

30 december 2013
Bron: Confederatie Bouw

 

EU bevriest 900 miljoen CO2-uitstootrechten

1.
EU bevriest 900 miljoen CO2-uitstootrechten
11/11/2013 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl | 0 reacties

inShare3
EU bevriest 900 miljoen CO2-uitstootrechten

De lidstaten van de Europese Unie hebben vrijdag het licht op groen gezet voor de bevriezing van 900 miljoen CO2-uitstootrechten.


In april stemde het Europese Parlement nog tegen het voorstel, waarna het in vervolgens in juli wel werd goedgekeurd. De maatregel moet er voor zorgen dat de prijs van CO2-rechten stijgen. Vertegenwoordigers van de lidstaten schaarden zich quasi unaniem achter het voorstel. Alleen Polen en Cyprus stemden volgens Europese bronnen tegen het initiatief.
“Eindelijk heeft het gezond verstand gezegevierd”, reageerde Eurocommissaris voor Klimaat Connie Hedegaard op Twitter. Haar voorstel moet ervoor zorgen dat de prijs van een ton CO2 binnen het Europese ETS  kan stijgen tot 8 à 12 euro. De prijs steeg vrijdagochtend na de bekendmaking van het akkoord tot 4,88 euro, maar dat bedrag ligt nog steeds ver verwijderd van de 24 euro waarop oorspronkelijk werd gerekend.

2.

Uitstoot broeikasgassen gelijk gebleven ondanks economische krimp - Hoofdinhoud

woensdag 13 november 2013, 10:11

  Centraal Bureau voor statistiek

DEN HAAG (PDC  i) - De uitstoot van broeikasgassen als koolstofdioxide, methaan en stikstofoxide in Nederland is in 2012 nauwelijks veranderd ten opzichte van 2011. Omdat de economie dat jaar kromp met 1,2 procent, betekent dat een toename van de emissie-intensiteit. In 2011 was nog sprake van een daling. Dit blijkt uit het rapport 'Green growth in the Netherlands 2012' van het Centraal Bureau voor de Statistiek  i (CBS).

3.

Uitvinding: “Groene” olie uit water en CO2

14/11/2013 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl | 0 reacties

inShare1
  Uitvinding: “Groene” olie uit water en CO2

Onderzoekers van de Ben-Gurion University  in Israël hebben een proces uitgevonden waarmee ze ruwe olie kunnen maken uit water en CO2.

Een duurzaam alternatief voor motorbrandstoffen blijft een onopgelost vraagstuk. Elektrisch rijden, waterstof en biobrandstoffen kampen allemaal met hun eigen sores.

Een mogelijk antwoord komt van onderzoekers van de Ben-Gurion University in Israël. De wetenschappers hebben een groen proces uitgevonden voor het maken van ruwe olie uit water en CO2. Deze mogelijk revolutionaire doorbraak werd woensdag gepresenteerd tijdens het Bloomberg Fuel Choices Summit in Tel Aviv.

Groene olie
Het proces werd ontwikkeld op het Blechner Center for Industrial Catalysis and Process Development. Daar huist een onderzoeksgroep die zich focust op katalytische processen en de ontwikkeling van duurzame brandstoffen.
“De techniek is gebaseerd op nieuwe en specifiek vervaardigde katalysatoren en processen,” zei professor Herskowitz, leider van het onderzoeksteam. “Aangezien er geen technologische barrières worden verwacht kan het nieuwe proces binnen vijf tot tien jaar realiteit zijn. Voor de implementatie van het proces is het ook mogelijk deze te combineren met synthetisch gas geproduceerd uit diverse hernieuwbare en alternatieve bronnen met CO2 en waterstof.”

4.
12/11 Limburg Als eerste in Vlaanderen gaat de provincie Limburg een 'energiekaart' opstellen waarop alle potentiële bronnen voor duurzame energiewinning op aangeduid worden. Gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors vertelde tijdens de beleidsverklaring dinsdagavond in het Hasseltse provinciehuis, dat de kaart zal gebruikt worden om bij de inplanting van nieuwe bedrijventerreinen, woonwijken of zwembadcomplexen, op korte termijn een aansluiting te kunnen maken op deze duurzame energievoorzieningen.
Op de derde avond van de beleidsplannen die de Bestendige Deputatie van Limburg in 2014 wil uitvoeren, kwam het thema 'duurzaam en sociaal Limburg' aan bod. Als onderdeel daarvan stelde gedeputeerde Inge Moors (CD&V, foto links) de Energiekaart voor.
"Het is belangrijk om te weten waar in de provincie we best inzetten op innovatieve en vooral duurzame technologieën voor hernieuwbare energie", aldus Moors. "De ruimtelijke planning ervan overstijgt vaak de gemeentegrenzen, waardoor er in een ruimer kader invulling moet gegeven worden aan de lokale noden en plaatselijke impact."

Windplan

Het Limburgse Windplan, dat tegen april 2014 geactualiseerd wordt om de meest gunstige locaties voor windturbines te bepalen, zal worden uitgebreid tot een Energiekaart. Hierop zullen ook andere duurzame energiebronnen zoals warmte, geothermie, stikstof of CO& op aangeduid staan.
Dit wordt een handig instrument om gerichter de ruimtelijke ontwikkelingen te sturen in de richting van duurzame energievoorzieningen. "Wanneer er nagedacht wordt over de inplanting van een bedrijventerrein, een zwembad of een nieuwe woonwijk, kan met de kaart snel gescreend worden of er duurzame energiebronnen in de omgeving kunnen aangewend worden", besluit Moors.

5.
De IPCC herziet enkele CO2-cijfers in het klimaatrapport

De IPCC herziet enkele CO2-cijfers in het klimaatrapport dat in september dit jaar verscheen. De conclusies zijn nog steeds alarmerend.


Volgens het Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) hebben de fouten geen invloed op de conclusie dat de tijd begint te dringen om wat de doen aan de opwarming van de aarde. Het panel had gehoopt geen correcties te hoeven doen na de beschamende foute bewering in een rapport in 2007 dat de Himalaya smelt. ‘Ik zie het niet als een significante verandering’, vertelde IPCC chairman Rajendra Pachauri aan Reuters, tijdens de klimaattop in Polen.
Cijfers
De IPCC herziet de CO2-uitstoot sinds 1860 van 531 miljard ton (zoals in september werd beweerd) naar 515 miljard ton. Verder herziet de IPCC de CO2-uitstoot sinds 1750 van 545 miljard ton naar 555 miljard ton.

Strengere EU energieregels voor 2014 liggen nu vast en worden ingevoerd in België

Strengere EU energieregels voor 2014 liggen nu vast en worden ingevoerd in België.

Een nieuwe woning haalt energie uit hernieuwbare energie.


Een nieuwe woning haalt energie uit hernieuwbare energie

Vanaf 1 januari 2014 moet een nieuwbouwwoning een energieprestatiepeil van maximaal E60 halen. Tenzij ze nog 10% beter doet dan dit verstrengde E-peil en dus E54 haalt, moet een nieuwe woning bovendien een minimumhoeveelheid energie halen uit één of meer van 6 mogelijke bronnen van hernieuwbare energie. Niet elke hernieuwbare bron voldoet zomaar. De voorwaarden liggen nu vast.
 Op 1 januari 2014 wordt de E-peileis nog strenger. Nieuwe woningen, maar ook woningen die worden herbouwd of ingrijpend verbouwd, mogen vanaf dan maximaal E60 behalen, in plaats van E70 nu. Het E-peil drukt de prestatie van een gebouw uit op het vlak van energieverbruik. Vanaf 2014 moeten bovendien de diverse constructiedelen, zoals buitenmuren, daken, vensters,
vloeren… extra worden geïsoleerd. De U-max voor buitenmuren wordt verlaagd naar 0,24 W/m²K (nu is dat 0,32 W/m²K) en ook de U-waarde van daken en plafonds wordt beperkt tot 0,24 W/m²K (nu is dat 0,27 W/m²K). Voor muren met een U-waarde van 0,24 W/m²K is er 15 cm minerale wol nodig, 12 cm xps (geëxtrudeerd polystyreen) of 10 cm pur (polyurethaan).
De nieuwe regelgeving gaat van kracht vanaf 1 januari 2014. Deze datum slaat op de datum van het indienen van de aanvraag voor de bouwvergunning bij de gemeente. Voor scholen en kantoren van publieke organisaties zijn de strengere eisen al van kracht sinds het begin van dit jaar.